พช. เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ใหม่ ย้าย โอน เลื่อน ของ ก.พ. เน้นย้ำดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

วันที่ 27 – 29 เมษายน 2565
นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล นำทีมเจ้าหน้าที่บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ โดยมี เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมดด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 178 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ในการนี้ นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล ได้กล่าวชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ว13 /2564) และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ (ว14/2564) ตามที่ ก.พ. กำหนด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ตามที่ ก.พ. กำหนด
จากนั้น นายกิตติศักดิ์ พูลนุช ได้กล่าวบรรยายชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการ ขั้นตอน การประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ว13 /2564) พร้อมได้เน้นย้ำประเด็นที่สำคัญ เช่น ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการประเมิน เอกสารผลงาน เป็นต้น เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้มีคุณสมบัติฯ ที่จะเข้าการประเมินบุคคลอีกด้วย จากนั้น นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรีและนางสาวบุปผชาติ พลายแก้ว ได้กล่าวบรรยายชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ว14 /2564) พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เดิมและหลักหลักเกณฑ์ใหม่ และชี้แจงถึง กระบวนการ ขั้นตอน การประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์ใหม่อีกด้วย
นอกจากนี้ช่วงบ่าย โดย กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ได้บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจบรรยายชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการ และฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยจัดทำ Work Shop โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำ พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อเน้นย้ำ ความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการ อีกด้วย
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติงาน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นกลไกที่จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นต่อไป
รายงาน ภาพ/ข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช ทีมประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่

(Visited 1 times, 1 visits today)