พช. เดินหน้า! พัฒนาชุมชนใสสะอาด เฟ้นคัดหน่วยงานต้นแบบ ปลูกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ผ่านสื่อวิทยุรายการ พช.พบประชาชน หัวข้อรายการ การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจ บทบาทและหน้าที่ ของกองการเจ้าหน้าที่  โดยมี นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ ผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช และนางสาวโชติกา สีมี เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เข้าร่วมฯ ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

 

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาและป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ การส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้องและเป็นธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  2) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติ วิธีคิด และยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 3) เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และ 4) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคประชาชน ด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  พร้อมทั้งได้ชี้แจงการกำหนดแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ให้เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างให้เกิดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่จะได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในชุมชน มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ในการนี้ นายนพรัตน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวชี้แจงการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจ บทบาทและหน้าที่ ของกองการเจ้าหน้าที่  ปี 2565 โดยมีประเด็นหลักๆ 3  ประเด็น ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2) แนวทางการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022) และ 3) แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร ) เพื่อคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งว่างภายในปีนี้อีกด้วย

 

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวขอบคุณท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน  ให้ความสำคัญการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

 

ในท้ายนี้  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวขอบคุณ ท่านสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด จังหวัดนนทบุรี ที่เป็นสื่อกลางและกลไกสำคัญในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามฟัง รายการ พช.พบประชาชน โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz เวลา 18.00-18.30 น. อากาศพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี หรือสามารถรับฟังรายการ พช.พบประชาชน ย้อนหลังได้ทางช่อง Youtube : https://bit.ly/3d4bRZU และสามารถติดตามรายละเอียด การเปิดรับสมัครการคัดเลือกบุคคลภายนอก ได้ที่ Website กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน   https://personnel.cdd.go.th/ และ Page Facebook  : Personnel CDD Channel

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช ทีมประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่

พช. เดินหน้า! พัฒนาชุมชนใสสะอาด เฟ้นคัดหน่วยงานต้นแบบ ปลูกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

พช. เดินหน้า! พัฒนาชุมชนใสสะอาด เฟ้นคัดหน่วยงานต้นแบบ ปลูกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

พช. เดินหน้า! พัฒนาชุมชนใสสะอาด เฟ้นคัดหน่วยงานต้นแบบ ปลูกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
https://www.posttoday.com/pr/678311

พช. เดินหน้า! พัฒนาชุมชนใสสะอาด เฟ้นคัดหน่วยงานต้นแบบ ปลูกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส https://www.thailandplus.tv/archives/499342

พช. เดินหน้า! พัฒนาชุมชนใสสะอาด เฟ้นคัดหน่วยงานต้นแบบ ปลูกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

https://citynewsthai.com/no/พช-เดินหน้า-พัฒนาชุมชนใ/ ‎

(Visited 1 times, 1 visits today)