วิถีใหม่! พช. สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบทางไกล ยุคโควิด19 ยึดหลักถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม เฟ้นคนดีมีคุณภาพพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชน

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานชี้แจงการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดการคัดเลือกบุคคลประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการสอบที่จัดสอบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยปกติแล้วข้าราชการในสังกัดจากทั่วประเทศจะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์รวมกันที่ส่วนกลางที่เดียว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีแนวทางให้แต่ละจังหวัดจัดห้องสอบทุกจังหวัดเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดมีโอกาสได้รับความก้าวหน้า เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจงานเพื่อพี่น้องประชาชนในยุคที่มีวิกฤตโรคโควิด19 โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า การสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้มีผู้ผ่านการประเมินความรู้ทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) เป็นจำนวนทั้ง 157 ราย จำแนกเป็นส่วนกลาง จำนวน 16 ราย และส่วนภูมิภาค จำนวน 141 ราย โดยการสอบสัมภาษณ์จะประกอบด้วย คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 10 คณะ ซึ่งได้ประจำสนามสอบส่วนกลาง พร้อมดำเนินการสัมภาษณ์ผ่านระบบทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ไปยังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคควบคุมดูแลระบบในแต่ละห้องสัมภาษณ์ย่อยในระบบเพื่อบริหารจัดการเชิงระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการอำนวยการสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินการให้การสอบดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง มีมาตรฐาน โปร่งใส ยุติธรรม ตามระเบียบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

ทางด้าน นายกิตติศักดิ์ พูลนุช ทีมคณะทำงานเจ้าหน้าที่เทคนิคกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเสริมว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยนำระบบผ่านทางไกล Zoom Cloud Meetings มาประยุกต์ใช้งานในกระบวนการสอบคัดเลือกดังกล่าว ถือเป็นรูปแบบการคัดเลือกบุคคลรูปแบบ New Normal โดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคได้วางระบบการสอบต่างๆ การซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เทคนิคทั่วประเทศตลอดจนระบบการตรวจติดตามทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นการลดการเดินทางข้ามจังหวัด และยังลดการรวมตัวกันในสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และขอขอบคุณในส่วนของคณะทำงานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคทุกท่าน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศที่ผนึกกำลังร่วมกันดำเนินการให้การคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)