พช.ติวเข้ม! ปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ (นักพัฒนาชุมชน) สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 (51 จังหวัด พนักงานราชการเฉพาะกิจ 274 คน)

วันที่ 15 กันยายน 2564
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไกล Zoom Cloud Meetings พร้อมกัน 51 จังหวัด โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้โอวาทหลักการทำงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจให้ประสบความสำเร็จ
1. ให้รู้จักคน สถานที่ ระเบียบแบบแผน และภารกิจงาน
2. เสาะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. หัวใจนักปราชญ์ “สุ จิ ปุ ลิ”
4. บริหารผู้บังคับบัญชาให้เป็น
5. อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
และสุดท้ายขอฝากให้พัฒนาการจังหวัด และพี่ๆ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและเอาใจใส่น้องๆ ให้ทำงานอย่างมีความสุข และน้องๆ ต้องพัฒนาตนเองเตรียมตัวสอบสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพต่อไป
โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่, นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, นางสาวนิภา ทองก้อน
ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, นายชลิต นพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ และนายพุฒินันท์ ปรีดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจหลักของพนักงานราชการเฉพาะกิจ

#กรมการพัฒนาชุมชน
#พนักงานราชการเฉพาะกิจ
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#Changeforgood

(Visited 1 times, 1 visits today)