พช. ติวเข้ม! เสริมความรู้หลักบริหารทรัพยากรบุคคลและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เน้นย้ำใช้ระเบียบข้อกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางวินัยและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยดำเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และ Facebook live : Personnel CDD Channel Fanpage ในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 โดยมี นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พร้อมด้วย นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ2 นายกนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสังกัดส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทั้ง 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน รวมจำนวน 182 ราย เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางวินัยและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านศึกษารายละเอียดต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เรียนรู้จากกรณีศึกษา โดยมีเอกสารคู่มือในการปฏิบัติงาน และใช้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังเป็นโอกาสที่ได้รับทราบปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล จากพื้นที่และนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ทางด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางวินัยและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนี้
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เรียนรู้จากกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีเอกสารคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยยึดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค และนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน

นอกจากนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ2 และ 2. นายกนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ มาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางวินัยและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อให้รู้ถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกด้วย

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

รายงานข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่

(Visited 1 times, 1 visits today)