พช.ติวเข้ม ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ผ่านระบบ Video Conference ทั่วประเทศ เน้นย้ำข้อมูลบุคคลมีความสำคัญ พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย หนุนเสริมความรู้พร้อมนำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พช.ติวเข้ม ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ผ่านระบบ Video Conference ทั่วประเทศ เน้นย้ำข้อมูลบุคคลมีความสำคัญ พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย หนุนเสริมความรู้พร้อมนำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 รุ่นที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ดำเนินการระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 โดยมีนายอัคเดช แจ้งอยู่ ผู้อำน       วยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ระดับจังหวัด จำนวน 76 คน เข้าร่วมฯ ณ ห้อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบในทุกจังหวัดที่ได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลระบบ DPIS ได้อย่างถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้น 96 คน โดยได้ดำเนินงาน จำนวน 2 รุ่นดังนี้ รุ่นที่ 1 ดำเนินการไตรมาสที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 1 คน จำนวน 38 จังหวัดดำเนินการไปแล้ว ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ดำเนินการไตรมาสที่ 3 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 1 คน จำนวน 38 จังหวัด แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการจากเดิมกำหนดดำเนินการประชุม ในส่วนกลาง ปรับเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายหลักจาก 38 จังหวัด จำนวน 56 คน และกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากรุ่นที่ 1 จำนวน 16 จังหวัด 20 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวถึงบทบาทการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีสมรรถนะสูงเหมาะสมกับองค์กร โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและธํารงรักษาให้มีความสุขในการทํางาน เพื่อให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 1)การสรรหา ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาคัดเลือก และการแต่งตั้ง (บรรจุ โอน ย้าย เลื่อน รักษาราชการแทน) 2)การพัฒนา ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา การวางแผนและพัฒนา การพัฒนาองค์กร 3)การรักษาไว้ ได้แก่ การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน การย้าย และ4)การใช้ประโยชน์ ได้แก่ การปฏิบัติราชการตามเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลในแต่ละจังหวัดให้เป็นปัจจุบันและพร้อมนำข้อมูลบุคคลมาใช้งานได้ตลอดเวลาและขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ช่วยเสนอแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัด เพื่อให้เกิดความครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งที่ผ่านมานั้นกรมได้เปิดโอกาสให้สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา จึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับระบบฐานข้อมูลบุคคล และให้ถือว่าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทุกคนที่ต้องรับผิดชอบตนเอง พร้อมทั้งยกตัวอย่างปัญหาต่างๆที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนถึงปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ในจังหวัดต่างๆ พร้อมฝากทิ้งท้ายว่าหากมีจังหวัดใดที่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือต้องการขอรับการสนับสนุนในการฝึกอบรมในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ให้สามารถติดต่อมายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมมีความยินดีที่จะได้เร่งดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ทางด้าน นายอัคเดช แจ้งอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ สามารถตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลระบบ DPIS ได้อย่างถูกต้อง นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนคาดหวังเพิ่มเติมคือ 1) กรมมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศใช้ในการบริหารและวางแผนกำลังคน 2) กรมมีระบบสารสนเทศใช้ในกระบวนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนส่วนราชการในการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงเพื่อประมวลผลในภาพรวมของกำลังคนภาครัฐสำหรับใช้ในการวางแผนกำลังในภาครัฐ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ ได้กล่าวสรุปถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1)การดำเนินงานทะเบียนประวัติข้าราชการที่ผ่านมา 2)สถานการณ์ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน และ 3)ทิศทางการดำเนินงานทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ปี2564 พร้อมทั้งเน้นย้ำ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก.พ.7 ของบุคลากรในจังหวัดและขอให้ทุกจังหวัดสร้างทีมงานที่สามารถทดแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมีการโยกย้ายเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และขอให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังให้รักษาชั้นความลับทางราชการ พร้อมควรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีกรอบอัตรากำลัง จำนวน 7,090 คน แบ่งออกเป็นข้าราชการ จำนวน 6,849 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 124 คน และพนักงานราชการ จำนวน 117 คน ซึ่งข้อมูลบุคลากรจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลง และต้องแก้ไขตลอดเวลา จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในรายละเอียดของข้อมูลบุคคล พร้อมทั้งเพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลระดับกรม มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รายงานข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)