พช. เดินหน้าปฐมนิเทศพัฒนากรใหม่ เน้นย้ำมุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปฐมนิเทศข้าราชการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 117 โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่อยู่ระหว่างก        ารทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 67 ราย ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทางด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในการนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 67 ราย ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นสายงานหลักและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกรม โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการ โดยเน้นย้ำให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน โดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ 1)ภาควิชาการ อบรมระหว่าง วันที่ 14 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564  2) ภาคสนาม อบรมระหว่าง วันที่ 10 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 และ 3) ภาคสรุป อบรมระหว่าง วันที่ 7– 12 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 60 วัน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้เดินเยี่ยมพบปะพูดคุยกับพัฒนากรใหม่ พร้อมให้รักษาเกียรติและวินัย มีความตั้งใจ กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ตนเอง โดยมีทัศนคติที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการบรรจุใหม่นี้ จะร่วมกันเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน  ได้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ารับการอบรมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ บริการหน้ากากอนามัย บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกจุดบริเวณห้องบรรยาย รวมถึงมีมาตรการเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

รายงานข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่ พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)