พช.เดินหน้า พัฒนาชุมชนใสสะอาด ขับเคลื่อน โครงการ “กจ.ยุคใหม่ มุ่งสู่องค์กรใสสะอาด” ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคม ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เน้นย้ำปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นหลักคุณธรรม พร้อมดำเนินชีวิตตามแนวทางพอเพียง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์เรื่องการเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง   เพื่อส่งเสริมศักยภาพองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ใน 5 มิติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ และเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง พอเพียง วินัย สุจริต และมีจิตอาสา โดยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ต้องยึดหลักความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล เข้มงวดในการบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ  ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  และถูกต้องชอบธรรม  พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน  ตลอดจนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และความถูกต้องชอบธรรม

 

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนดำเนินการโครงการ “กองการเจ้าหน้าที่ ยุคใหม่  มุ่งสู่องค์กรใสสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีภาพลักษณ์ที่ดี 2)เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และ3)เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ยึดมั่นอุดมการณ์ ค่านิยมองค์กร และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา มีความทันสมัย เก่ง ดี มีความสุขกับงานและครอบครัว โดยการดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เสริมสร้างข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและเพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมต่อไป

 

 

รายงาน ภาพ/ข่าว  : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)