พช. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำร่วมกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนภารกิจงาน มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

พช. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำร่วมกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนภารกิจงาน มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานโดยการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 6 ราย ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (WAR ROOM) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในการนี้ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ราย โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการ ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวทางการไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ข้าราชการ รักษาเกียรติและวินัย มีความตั้งใจ กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ตนเอง โดยมีทัศนคติที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการบรรจุใหม่นี้ จะร่วมกันเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” เป็นการยกระ          ดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นได้มีการบรรยายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในแต่ละหัวข้อที่สำคัญต่างๆ โดยนางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กล่าวบรรยาย เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ /การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
นายอัคเดช แจ้งอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กล่าวบรรยาย เรื่อง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล/การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ
นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กล่าวบรรยาย เรื่อง การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ต่อมาในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ โดยนายบุญเลิศ สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ มอบหมายให้ นางสาวโสภิดา สินปราณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน กล่าวบรรยาย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ
นายชลิต นพรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กล่าวบรรยาย เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
นางวราพรรณ บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม กล่าวบรรยาย เรื่อง วินัยข้าราชการ
และ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวบรรยาย เรื่อง การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จัดทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน (Pre – Test) และหลัง(Post – Test) เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อประเมินความเข้าใจจากการฟังการบรรยายและให้ประเมินผลการดำเนินการปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อนำไป ปรับปรุง/พัฒนา ในการดำเนินการครั้งต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการบรรจุข้าราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการและเป็นการเพิ่มการจ้างงานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยหลังจากนี้ หากมีตำแหน่งว่างที่มีลักษณะงานเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกัน กรมการพัฒนาชุมชน อาจพิจารณาผู้ขึ้นบัญชีที่เหลืออยู่ในบัญชีต่อไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน https://personnel.cdd.go.th/

 

รายงาน ภาพ/ข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

พช. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำร่วมกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนภารกิจงาน มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)