กองการเจ้าหน้าที่ เดินหน้านโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้งาน ผ่านระบบ LINE Group Call

กองการเจ้าหน้าที่ พช. เดินหน้านโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้งาน ผ่านระบบ LINE Group Call มุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้พัฒนาตนเอง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน มีประกาศนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นให้ข้าราชการเป็นผู้รู้รอบรู้ลึกและเป็นแรงผลักดันต่อความสำเร็จของส่วนราชการ รวมทั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและสัมฤทธิ์ผล ข้าราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของส่วนราชการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการนำหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ข้าราชการมีพื้นฐานสมรรถนะตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ข้าราชการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงต้องมีแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการพัฒนาตนเอง ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.พ. กำหนด โดยสำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รวมทั้งขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มขีดสมรรถนะของข้าราชการ และจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งสำนักงาน ก.พ. กำหนดว่าในระยะเวลา 1 ปี บุคลากรควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย 10 วัน หรือ 70 ชั่วโมง
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1) กำหนดให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละบุคคล
2) กำหนดให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need)
3) กำหนดให้มีการออกแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากร รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ได้พัฒนาตนเองในรูปแบบและทุกช่องทาง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
4) ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนให้ประสบผลสำเร็จ
5) ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการความรู้ แสวงหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้การปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการและมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีกำหนดการเรียนรู้ในวันที่ 5,12,19 พฤษภาคม และ 2,9 มิถุนายน 2564 รวมจำนวน 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในสังกัดตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะการบริหารงานทรัพยากรของกรมการพัฒนาชุมชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเผยแพร่องค์ความรู้งานด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

รายงานข่าว: นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)