เตรียมความพร้อมพัฒนากรใหม่ สายเลือด พช. รุ่นที่ 116

“เตรียมความพร้อมพัฒนากรใหม่ สายเลือด พช.”

วันที่ 1 เมษายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมปฐมบท พัฒนากร 116

นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมปฐมนิเทศให้ความรู้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โดยหลักสูตรที่บรรยาย ประกอบด้วย
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารกรมฯ และความคาดหวังของกรมที่มีต่อข้าราชการบรรจุใหม่
2. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. การแต่งตั้งข้าราชการและการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4. ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ตลอดจนรู้ลึกในวินัยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบำเหน็จความชอบ
6. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ / ระบบข้าราชการผู้ทีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
7. สิทธิ สวัสดิการข้าราชการ และการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ
8. การทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฐมนิเทศ
เมื่อความรู้พร้อมแล้ว หลังจากนั้นกองการเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับทีมวิทยากรของวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนและศพช. นครนายก ในกิจกรรม "รู้จักกัน สัมพันธ์ทีม" เข้าสู่กระบวนละลายพฤติกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพและสร้างเครือข่าย ในรูปแบบ play and learn เพื่อความพร้อมในการอยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามโครงการ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)