โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564

24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้พบปะและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2564  แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รุ่นที่ 1 จำนวน 38 จังหวัด ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนและจะดำเนินการในรุ่นที่ 2 สำหรับจังหวัดที่เหลือในไตรมาสที่ 3 โดยมี นายอัคเดช แจ้งอยู่ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กองการเจ้าหน้าที่และทีมงานให้การต้อนรับ โดย นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้เปิดเผยว่า เป้าหมายของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯ ในการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100 % ภายในปี 2564 ทั้งนี้ จักดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลมาที่ส่วนกลางโดยอัตโนมัติ โดยปรับปรุงรูปแบบการจัดการข้อมูลรวมกลุ่มฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกัน มีระบบการตรวจสอบเงื่อนไขที่จำเป็น เช่น ตำแหน่งว่าง คุณสมบัติเบื้องต้นของตำแหน่งว่าง การใช้รหัสมาตรฐานกลางโดยอ้างอิงจากระบบ DPIS Center การออกแบบหน้าจอให้ทันสมัย โดยรองรับการทำงานผ่าน Web Browser ใช้งานได้ง่ายในทุก Device Platform และมีระบบ Mobile Application มีขั้นตอนการจัดเก็บและดูประวัติการแก้ไขที่สำคัญ เช่น โครงสร้าง ตำแหน่ง ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งมีระบบเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่จำเป็น เพื่อลดการทำงานของเจ้าหนาที่ มีระบบการแจ้งเตือน (Notification) สามารถสื่อสารได้กับทุกคนในองค์กร ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กลับไปสื่อสารให้ท่านพัฒนาการจังหวัด และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับอิเล็กทรอนิกส์ 100 % ของข้อมูล DPIS ส่วนบุคคลดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)