กองการเจ้าหน้าที่ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงาน รุ่นที่ 3

วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงาน รุ่นที่ 3 จำนวน 70 ราย

โดยมีนาย ภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการ นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

1.เส้นทางความก้าวหน้าและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ความเป็นมาของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวง ร.9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

4.หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

5.แนวทางการเขียนเค้าโครงเอกสารผลงานและข้อเสนอเพื่อพัฒนางาน

6.แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอเพื่อการพัฒนางาน

7.จริยธรรมและวินัยข้าราชการในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

8.มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

จากนั้น ได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยการแบ่งกลุ่มให้จัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล โดยวิทยากรกระบวนการจาก กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมนำเสนอเค้าโครงผลงานต่อคณะกรรการประเมินฯ เพื่อที่จะเสนอแนะ/ปรับแก้ไข ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ตามหลักการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นต่อไป และสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมรับใบเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ในการนี้ ได้รับการต้อนรับ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนางานพัฒนาชุมชน จาก นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)