การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการพัฒนาชุมชน เรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมารายงานตัวพร้อมจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรจุเข้ารับราชการและให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ จะบรรจุเข้ารับราชการตามหน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)