การประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับกรม ครั้งที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับกรม ครั้งที่ 1 โดยมีทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ที่ประชุมได้มีการแบ่งกลุ่ม และให้ทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับกรม ช่วยกันคิด ช่วยกันออกแบบ และระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินงานของทีมฯ ร่วมกัน
โดยมี นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าห้นาที่ และผู้แทนสำนัก กอง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ด้วย
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับกรม ขอขอบคุณทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับกรม ทุกท่าน ที่ให้เกียรติและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป
ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารของทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับกรม และระดับจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศได้ที่
https://www.facebook.com/CDDHDVT/
(Visited 1 times, 1 visits today)