การรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการพัฒนาชุมชน เรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ  มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 30 อัตรา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมารายงานตัวพร้อมจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรจุเข้ารับราชการและให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ จะบรรจุเข้ารับราชการตามหน่วยงาน  ที่แหน่งประเภททั่วไปว่างลงในสังกัด พช.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และทีมงาน ให้การต้อนรับและดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ มารายงานตัว เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไปในครั้งนี้ ประกอบด้วยตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวน 30 อัตรา โดยข้าราชการป้ายแดงจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563

ในโอกาสนี้ นายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้มอบนโยบายและแนวทางพร้อมทั้งข้อคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย นับว่าเป็นโอกาสดีที่ กรมฯ ได้มอบของขวัญให้แก่ข้าราชการและหน่วยงานในสังกัด โดยการเติมอัตรากำลังในฝ่ายสนับสนุนเพื่อร่วมขับเคลื่อนงาน พช. ให้ประสบผลสำเร็จ ในโอกาสวันแห่งความรัก 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)