การรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่น 112 วันที่ 31 มกราคม 2563

กรมการพัฒนาชุมชน เรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)  รุ่นที่ 112 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3   กรมการพัฒนาชุมชน เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมารายงานตัวพร้อมจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรจุเข้ารับราชการและให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการและเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากร ก่อนประจำการ รุ่นที่ 112 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และทีมงาน ดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมในช่วงเช้าและบ่ายนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และทีมงาน ได้ร่วมกันร้องเพลง “มาร์ชพัฒนาชุมชน” เพื่อเป็นการต้อนรับกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่รั้ว พช. จากนั้นจึงได้ต้อนรับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการเตรียมตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ คำแนะนำในการพิมพ์ลายนิ้วมือ สิทธิประโยชน์ ฯลฯ ก่อนที่กลุ่มเป้าหมายจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเตรียมตวามพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ 40 วัน ซึ่งเมื่อการฝึกอบรม ฯ สิ้นสุดลง กรมการพัฒนาชุมชนจะส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนาที่ผ่านการ  บ่มเพาะแล้วให้ไปเจริญอกงามในพื้นที่ เพื่อเป็นการเสริมทัพในการขับเคลื่อนงาน พช. ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)