ปฐมนิเทศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ปฐมนิเทศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัด กรมการพัฒนาชุมชน ที่มาแสดงตนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)