พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

1. รวมประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก
จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง
จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 1793 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

4. คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 868/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

5. แนวทางการดำเนินงานจ้างพนักงานเฉพาะกิจ   เอกสารประกอบ WORD

6. รายละเอียดการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ

7. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 2399 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

8. กระทรวงการคลังแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อนปี

9. การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 51 จังหวัด

10. การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 25 จังหวัด

11. อธิบายเพิ่มเติมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน)

(Visited 1 times, 1 visits today)