การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติราชการทางการปกครอง

1. การมอบนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการ

3.1 การแต่งตั้งข้าราชการ

3.2 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

4. การจัดทำทะเบียนประวัติและการบันทึกข้อมูลในระบบ DPIS

5. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

6. การเลื่อนเงินเดือนและการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

7. การดำเนินการทางวินัย

7.1 กระบวนการดำเนินงานทางวินัย

7.2 อุทธรณ์-ร้องทุกข์

7.3 วินัยข้าราชการ

8. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

(Visited 1 times, 1 visits today)