คำร้องขอย้าย

แบบขอย้ายใหม่65แบบขอย้ายใหม่65ยกเลิกคำร้องขอย้าย65เปลี่ยนแปลงคำร้องขอย้าย2565 (2)แบบขอย้ายใหม่65แบบขอย้ายใหม่65

***ให้ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้าย ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมย้ายออนไลน์

2. พิมพ์แบบคำร้องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

3. ต้นสังกัดรวบรวมคำร้องส่งกรมฯ

(รายละเอียดตามประกาศกรมฯ ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 )

(Visited 1 times, 1 visits today)