ประกาศคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย

>> หนังสือแจ้งการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

>> ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย

>>ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

>>รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมการปกครอง

>>ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ของกระทรวงมหาดไทย)

>>แบบประเมินผลความประพฤติ (ของกระทรวงมหาดไทย)

>>แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก (ของกรมการพัฒนาชุมชน)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)