การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

>> ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

>> หนังสือแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง
       1. ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 1-13
       2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 1-4
       3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ 1-2
       4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ 1

>> หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

——————————————————————————————————–

>> ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

>> หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

——————————————————————————————————–

>> ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง  รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

1. รายชื่อผู้สมัคร
1.1 ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (ผนวก ก-1)
1.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ผนวก ก-2)
1.3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผนวก ก-3)
1.4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผนวก ก-4)

2. ผังที่นั่งสอบ
2.1 ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (ผนวก ข-1)
2.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ผนวก ข-2)
2.3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผนวก ข-3)
2.4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผนวก ข-4)

3. แผนที่สถานที่สอบ
3.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบคำร้อง 1 ใช้กรณีไม่มีชื่อในประกาศ (ยื่นที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)
แบบคำร้อง 2 ใช้กรณีที่ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง (ยื่นที่กองอำนวยการสอบ ณ สถานที่สอบที่ตนเองมีรายชื่อ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561)

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบเดินทางไปสถานที่สอบด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากสถานที่สอบไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับจอดรถยนต์ส่วนตัว

>> หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

——————————————————————————————————–

>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

>> หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

>> รับสมัครทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 – 19 เมษายน 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)