การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

>> หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

(Visited 1 times, 1 visits today)