เอกสารเค้าโครงผลงานและข้อเสนอ/วิธีการเพื่อพัฒนางาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี 2561

>>คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1 (105 คน) <<

ที่           ชื่อ – สกุล           สังกัดหน่วยงาน
1 นางประภัสสร  ลิ้มสุวรรณ สพจ.สุราษฎร์ธานี
2 นางอารียา  สุวรรณรัตน์ สพจ.สงขลา
3 นางนิตยา  ดีสุวรรณ์ สพจ.ลำพูน
4 นางสาวเยาวมาลย์  เศรษฐา สพจ.มหาสารคาม
5 นายชัยวัฒน์  สมวงค์ สพจ.อุบลราชธานี
6 นางจารีย์  พรหมเกิด สพจ.นครศรีธรรมราช
7 นางสาวปติมา  ประสานศิลป์ สถาบันการพัฒนาชุมชน
8 นายสรฤทธ  จันสุข กองแผนงาน
9 นายสุดสาคร  แสนสุข สพจ.มุกดาหาร
10 นางกาญจนา  ศรีทิพโพธิ์ สพจ.นครสวรรค์
11 นางจินดา  นาจรัส สพจ.กำแพงเพชร
12 นายแสงจันทร์  กันยาง สพจ.ชลบุรี
13 นางสาวสุปรียา  พรมจันทร์ สพจ.สกลนคร
14 นายวิชัย  ฤทธิหาร สพจ.กาฬสินธุ์
15 นางสาวศิริพร  อ่อนละออ สพจ.ศรีสะเกษ
16 นางศิริพร  ฤทธิ์สนธิ์ สพจ.นครราชสีมา
17 นางเพียงใจ  ยาดี สพจ.นครสวรรค์
18 นางกอบเกื้อ  เหล่าทวี สพจ.บุรีรัมย์
19 นายประทิ่น  เขียวผุด สพจ.กระบี่
20 นางสาววรางคณา  อินทรเจริญ สพจ.อุบลราชธานี
21 นายธนิศร์  เลขานุกิจ สพจ.สุราษฎร์ธานี
22 นายอภินันทน์  ป่งแก้ว สพจ.ลำปาง
23 นายวีระพล  ปักคำไทย สถาบันการพัฒนาชุมชน
24 นายสมศักดิ์  ไกรเดช สพจ.อุบลราชธานี
25 นางนิรดา  สงวนคัมธรณ์ สพจ.พระนครศรีอยุธยา
26 นางสาวเตือนใจ  บุญทิม กองแผนงาน
27 นายรังสฤษฎ์  นาคเพ็ชร์ สพจ.เพชรบุรี
28 นายสันติชัย  คงดี สพจ.ตรัง
29 นางธนพรรณ  ริยะป่า สพจ.ลำพูน
30 นางรุ่งฤดี  ชื่นชม สพจ.ชลบุรี
31 นางบุณฑริกา  ยอดไพบูลย์ สพจ.อุตรดิตถ์
32 นางนิภาพรรณ  เทียมธรรม สพจ.นครราชสีมา
33 นายไกรฤทธิ์  คูณขุนทด สพจ.นครราชสีมา
34 นางสาวปรียาวดี  บุญแฮด สพจ.หนองคาย
35 นายวีระ  แสนโคตร สพจ.จันทบุรี
36 นายหาญ  ศรีหาวงษ์ สพจ.จันทบุรี
37 นางรจนา  สิงหรา ณ อยุธยา สพจ.ขอนแก่น
38 นายกณภัทร  สมศรี สพจ.ศรีสะเกษ
39 นางสาวบูริน่า  ฤทธิ์กล้า สพจ.เพชรบูรณ์
40 นายอุดร  อินทร์เรืองศรี สพจ.หนองบัวลำภู
41 นายนิยม  ไชยสุรินทร์ สพจ.ลำปาง
42 นางวารุณี  บูรณะปิยะวงศ์ สพจ.ขอนแก่น
43 นางรัชต์วรรณ  ไวยากรณ์ สพจ.สกลนคร
44 นายถามะ  มโนวราวุฒิ สพจ.สุราษฎร์ธานี
45 นายพงษ์ศักดิ์  คล้ายจำแลง สพจ.กาญจนบุรี
46 นางแสงเงิน  ไกรนรา สพจ.นครศรีธรรมราช
47 นางอำไพ  ดวงคุณ สพจ.สกลนคร
48 นายนพพงศ์  หวานสนิท สพจ.ระนอง
49 นางสาวสมใจ  ทองจริง สพจ.แพร่
50 นางหทัยรัตน์  ฝ่ายหินร่อง สพจ.สกลนคร
51 นายอธิธ์พล  สารบัญ สพจ.สตูล
52 นายชยากร  หมอดี สพจ.จันทบุรี
53 นายยอดชาย  ผ้าเจริญ สพจ.เชียงราย
54 นายอรรถพงษ์  อยู่เกตุ สถาบันการพัฒนาชุมชน
55 นางศิริพร  จู้สกุล สพจ.พังงา
56 นายณภัทร  แพงโสภา สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
57 นายสุภาพ  บุญสว่าง สพจ.เชียงราย
58 นางสาวสาริศา  สุดใจ สพจ.ตราด
59 นายวีระ  เพ็ญจำรัส สพจ.พัทลุง
60 นายสุรพล  ผาจวง สพจ.บึงกาฬ
61 นายสำราญ  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ สพจ.สุราษฎร์ธานี
62 นางอัมพวัน  แสงทอง สพจ.อำนาจเจริญ
63 นางนันทพรรณ  แสงสีอ่อน สพจ.บึงกาฬ
64 นางมัลลิกา  จีนหลักร้อย สพจ.ตาก
65 นายจารุเสษฐ์  พิมพบุตร สพจ.นครราชสีมา
66 นางสาวธิติมา  เกตุโต สพจ.พิษณุโลก
67 นางสุมาลี  น้อยสำลี สพจ.ชัยนาท
68 นางสายชล  ทับทิมเมือง สพจ.สุราษฎร์ธานี
69 นางสรัลนุช  โพธิ์ชัยโย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
70 นางสาวกาญดา  แก้วเอียด สพจ.สงขลา
71 นางเย็นจิต  จองหนาน สพจ.นครสวรรค์
72 นายประพันธ์  ทองสีดำ สพจ.ยะลา
73 นางปราณีต  ชำนิจศิลป์ สพจ.สระแก้ว
74 นางสาวอภิชาติ  พิบูลย์ สพจ.นครศรีธรรมราช
75 นายฐานุพงศ์  พัชรเรืองวงศ์ สพจ.หนองบัวลำภู
76 นางพัณณิตา  ประถมมูล สพจ.อุบลราชธานี
77 นางเตือนใจ  อุ่นจันทร์ สพจ.พิจิตร
78 นางสาววิลาวัณย์  ทองเอี่ยม สพจ.พิษณุโลก
79 นางบัวทอง  สูงสุมาลย์ สพจ.อุดรธานี
80 นายวิพล  ศรีเลิศ สถาบันการพัฒนาชุมชน
81 นายทวี  ศรีชาติ สพจ.บุรีรัมย์
82 นายปรีชา  บุญทรัพย์ สพจ.บึงกาฬ
83 นายณรงค์  ชาญใบพัด สพจ.สิงห์บุรี
84 นางสาวรุ่งทิวา  ทิวาวงษ์ สพจ.สระบุรี
85 นายกิตติเชษฐ์  ทุ่งสะโร สพจ.สิงห์บุรี
86 นายนิรัญ  นามโชติ สพจ.พัทลุง
87 นายธีระพล  ทัศวงษา สพจ.อุดรธานี
88 นางสาวพนิดา  เล๊าะนะ สพจ.ปัตตานี
89 นายสุวรรณ  เกตุดำ สพจ.เชียงใหม่
90 นางณัฐธยาน์  โปธิมา สพจ.แพร่
91 นายอัครเดช  ช่างเหล็ก สพจ.หนองคาย
92 นายพัฒนา  โพธิ์บอน สพจ.หนองคาย
93 นางอังคณา  คุปติศิริรัตน์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
94 นางสุชีรา  โสดาทิพย์ สพจ.นครนายก
95 นายนฤทธิ์  สุวรรณรัตน์ สพจ.สงขลา
96 นายเกษม  พึ่งธรรม สพจ.ชัยภูมิ
97 นางอาภร  โพธิ์เจริญ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
98 นายยุทธพงค์  สุริยะวงค์ สพจ.เชียงราย
99 นางสาวทัศนีย์  นนทมาตย์ สพจ.อุดรธานี
100 นางขนิษฐา  กุมารสิทธิ์ สพจ.ยโสธร
101 นางกนกกร  สุทธิอาจ สพจ.อุดรธานี
102 นายทศพร  แก้วดี สพจ.นครพนม
103 นางศิรินุช  สูงสุด สพจ.จันทบุรี
104 นางวัลลี  รอบการ สพจ.มหาสารคาม
105 นายธานี  สีวัง สพจ.ชัยภูมิ

>>คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2 (148 คน) <<

ที่           ชื่อ – สกุล           สังกัดหน่วยงาน
106 นางสาวกิ่งกาญจน์  สุขอนันต์ สพจ.บุรีรัมย์
107 นายศุภกิจ  เสือโต สพจ.ลพบุรี
108 นางเจียมจิต  ชูวงศ์ สพจ.สงขลา
109 นางสกุลทอง  ดอนกลาง สพจ.มหาสารคาม
110 นางพจนารถ  เหล่าที สพจ.นราธิวาส
111 นายพีระ  คำศรีจันทร์ สพจ.กำแพงเพชร
112 นายปรีชา  ปวงคำ สพจ.เชียงราย
113 นางปราณี  ดอนนอก สพจ.มหาสารคาม
114 นางสาวอำไพวรรณ  ชื่นอุทัย สพจ.เพชรบุรี
115 นางสาวพัชรา  วงศ์สุวรรณ สพจ.ขอนแก่น
116 นางณัธธ์ณรี  สารบัญ สพจ.สตูล
117 นายบุญสม  สีลาไหม สพจ.อุบลราชธานี
118 นายกิตติศักดิ์  ดาวนพเก้า สพจ.ชลบุรี
119 นางการะเกด  พึ่งงาม สพจ.ลพบุรี
120 นายโกศล  ชูลำภู สพจ.สุราษฎร์ธานี
121 นางชยาภรณ์  ผอมจีน สพจ.ชุมพร
122 นางสาวเพ็ญศรี  จุมพล สพจ.อุบลราชธานี
123 นางนงเยาว์  ทองสุข สพจ.ตรัง
124 นางคำประไพ  รักษาขันธ์ สพจ.น่าน
125 นายเศรษฐวัฒน์  อุทรส สพจ.ขอนแก่น
126 นายพิพัฒน์  กองพล สพจ.สุราษฎร์ธานี
127 นางประนอม  พานิชเจริญ สพจ.เชียงใหม่
128 นายสมชาย  บัวสองสี สพจ.พัทลุง
129 นางอุไร  พิทยกิตติวงศ์ สพจ.ขอนแก่น
130 นางจิตราภรณ์  ศรีอ่อน สพจ.ขอนแก่น
131 นายไกรยะภพ  เจริญสุข สพจ.น่าน
132 นางสาวผกากรอง  สุทธิสารนันท์ สพจ.อ่างทอง
133 นางอัจฉราพร  ค้ำชู สพจ.สุราษฎร์ธานี
134 นางสุรีย์มาศ  กล่อมกมล สพจ.เชียงใหม่
135 นายวิทยา  เข็มอุทา สพจ.นครพนม
136 นายพัฒนา  ตุนา สพจ.นครสวรรค์
137 นายประทีป  รัศมีเดือน สำนักงานเลขานุการกรม
138 นางสาวภิญญภัค  สินรา สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
139 นางสาวสมหมาย  ประทุมเทพ สพจ.ลำพูน
140 นายธาดา  ธีระวาทิน สพจ.เชียงใหม่
141 นายสุบรร  สลับศรี สพจ.อุดรธานี
142 นางบำเพ็ญ  จันทร์กุบ สพจ.พิจิตร
143 นายจรัญ  ใจห้าว สพจ.ศรีสะเกษ
144 นางฐานิต  หลำคำ สพจ.ตาก
145 นางสาวพิชญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สพจ.ร้อยเอ็ด
146 นางสาวจิตติมา  คงแจ่ม สพจ.นครปฐม
147 นายชัยยะ  ศรีชัยยะ สพจ.น่าน
148 นายพิเชษฐ์  บัวคอม สพจ.อุดรธานี
149 นายณรงค์ชัย  บุญจันทร์ สพจ.ตรัง
150 นายวิรุฒ  แสนสา สพจ.สกลนคร
151 นายฤทธิศร  พุ่มโกสุม สพจ.กาฬสินธุ์
152 นางวิรงรอง  คำสอนพันธ์ สพจ.ชัยภูมิ
153 นายยุทธพันธ์  ทองป้อง สพจ.ขอนแก่น
154 นายอานนท์  บุญชู สำนักพัฒนาทุนฯ
155 นายธวัช  ภักดี สพจ.นครพนม
156 สิบตำรวจตรีพรวิไล  จันพิรักษ์ สพจ.กาญจนบุรี
157 นายเชี่ยวชิต  สวดธรรมกิตติ์ สพจ.สุรินทร์
158 นางสาวณัฐรดี  ขาวเหลือง สพจ.สมุทรสาคร
159 นางสาวสุพิชา  สอนบุญลา สพจ.กาฬสินธุ์
160 นายอำนวย  อ่อนเกลี้ยง สพจ.ชัยนาท
161 นางแสงระวี  รักสัตย์ สพจ.แพร่
162 นางสาวงามตา  ยืนยง สพจ.นครพนม
163 นายสุริยันต์  วารี สพจ.นครพนม
164 นางสาวพรรณิภา  ไกรรักษ์ สพจ.นครสวรรค์
165 นางสาวฮาซาน๊ะ  กายี สพจ.ปัตตานี
166 นางสาวจันทิมา  พุ่มสำเภา สพจ.ชัยนาท
167 นางสาวศนิชา  เหล่าชัย สพจ.นครสวรรค์
168 นางอมรรักษ์  วงศ์ษา สพจ.พิจิตร
169 นางสุขใจ  จินดาพล สพจ.ศรีสะเกษ
170 นางสาวภัทรวรรณ  อรุณรัตน์ สพจ.สมุทรสงคราม
171 นายสฤษดิ์  อินทสิทธิ์ สพจ.อุดรธานี
172 นายพิพัฒน์  ปิ่นฑสิริ สพจ.ตาก
173 นายเสริมศักดิ์  จิตรัมย์ สพจ.พะเยา
174 นายกิติพัฒน์  เกิดคำ สพจ.ลำพูน
175 นายชัยทวัตน์  ดำศรีสวัสดิ์ สพจ.จันทบุรี
176 นายสุริยะ  โสภาพงศ์ สพจ.ยะลา
177 นางจันทรนันท์  สุดจริง สพจ.ขอนแก่น
178 นางสาวอนงค์  ตุ้นรัตน์ สพจ.กระบี่
179 นางสำรวย  เดชผิว สพจ.ปราจีนบุรี
180 นางศุภวรรณ  พงษ์นุ่มกุล สพจ.กาฬสินธุ์
181 นายชูศิลป์  งามบุตรดา สพจ.สกลนคร
182 นายนิรันดร์  โคตรธรรม สพจ.อุดรธานี
183 นางสุจิตราภรณ์  ภูงามเงิน สพจ.นครราชสีมา
184 นางมะลิ  พิชญานุพงศ์ สพจ.ชัยภูมิ
185 นายวิรพล  เยาวะพันธ์ สพจ.ร้อยเอ็ด
186 นางธนพร  ไฝพรม สพจ.ปัตตานี
187 นางณัฐธิฌา  พัฒนชัย สพจ.นนทบุรี
188 นางสุภาภรณ์  ดำรงกุล สพจ.สุโขทัย
189 นางสาวเกวลิน  โมรา สพจ.ประจวบคีรีขันธ์
190 นางศุภิสรา  แสงบุตร สพจ.สระบุรี
191 นางเขมากร  วุทฒิรักษ์ สพจ.อุทัยธานี
192 นางกาญจนา  ทองพูน สพจ.สงขลา
193 นางรัชนี  ไชยศาสตร์ สพจ.ศรีสะเกษ
194 นายวิริยะ  เสาทอง สพจ.กาฬสินธุ์
195 นางสุคนธ์  ชูทิพย์ สพจ.สระบุรี
196 นายสวาท  เขียวขำ สพจ.พิษณุโลก
197 นายณัฐวุฒิ  ทองแกมแก้ว สพจ.ปัตตานี
198 นางสาวสุภวันย์  ชวินโรจน์พงศา สพจ.สมุทรสงคราม
199 นางสาวสุพิชฌาย์  ขาวทอง สพจ.สมุทรสงคราม
200 นางสาวพรทิพย์  สุดจันทร์ สพจ.สตูล
201 นางสาวธนพร  ขจิตเวทย์ สพจ.สุรินทร์
202 นางวิภาดา  คำแผน สพจ.สุโขทัย
203 นางสาวลัดดาวรรณ  แสงทับ สพจ.สกลนคร
204 นางสาวจันทร์หอม  สีแดง สพจ.แม่ฮ่องสอน
205 นายสถาพร  ศรีนาม สพจ.บุรีรัมย์
206 นางสาวริตยา  รอดนิ่ม สพจ.สระบุรี
207 นางนุสรา  ธรรมฤาชุ สพจ.นนทบุรี
208 นางพนิดา  กุโรรัตน์ สพจ.อุดรธานี
209 นางสิริกัลยพัชธ์  จอมสว่าง สพจ.เชียงราย
210 นายมนัส  สมณะ สพจ.หนองคาย
211 นายรือทัย  ตงบุญชัย สพจ.บึงกาฬ
212 นางกฤษฎา  ส่งต่าย สพจ.น่าน
213 นางสายใจสิริ  เพชรสมบูรณ์ สพจ.พัทลุง
214 นางปรินดา  จันดาผล สพจ.ฉะเชิงเทรา
215 นางรัชตา  แย้มพุทธคุณ สพจ.นครราชสีมา
216 นายสรศักดิ์  เสนาภักดิ์ สพจ.ประจวบคีรีขันธ์
217 นางสาวบังอร  จันทร์ศรี สพจ.สระแก้ว
218 นางสาวอุดมศรี  สุวรรณรัตน์ สพจ.เพชรบูรณ์
219 นางอนัญญา  หลังสตา สพจ.สุราษฎร์ธานี
220 นางสาวพิมพ์ประไพ  สร้างดี สพจ.สุรินทร์
221 นางอโณทัย  แก้วกิ่ง สพจ.สุโขทัย
222 นางสาวรุ่งรัตน์  ช่วยเนื่อง สพจ.นครศรีธรรมราช
223 นางสาวอัมพร  ไชยโย สพจ.เชียงใหม่
224 นางนงนุช  ส่วนบุญ สพจ.แพร่
225 นายสะอาด  โยธาพล สพจ.ร้อยเอ็ด
226 นายคำแสน  ประเสริฐสุข สพจ.อุบลราชธานี
227 นางอุรักษ์  ศรชัย สพจ.อุบลราชธานี
228 นางอัมพร  กุลวงศ์ สพจ.เพชรบูรณ์
229 นายจักรินทร์  ทิพย์โยธา สพจ.กาฬสินธุ์
230 นางสาวสุภาวดี  เมฆฉิม สพจ.นนทบุรี
231 นายมหามะบักรี  ลือบาฮางุ สพจ.นราธิวาส
232 นายอุทัย  ชัยหงษ์ สพจ.นครราชสีมา
233 จ่าสิบเอกสุรชัย  ไข่สิงห์ทอง สพจ.เพชรบูรณ์
234 นางสาวเมษา  เชียงส่ง สพจ.อุตรดิตถ์
235 นางสาวสุริยาวดี  ภิรมย์ สพจ.นครพนม
236 นางกชพร  เพ็ชรรัตน์ สพจ.สุราษฎร์ธานี
237 นายสมยศ  รำจวน สพจ.สมุทรปราการ
238 นางพัชณีภรณ์  เหมือนเสน สพจ.สุราษฎร์ธานี
239 นางสาวรัชฎ์รมัย  สายาลักษณ์ สพจ.พัทลุง
240 นางสาวสุณีย์  น้ำยาง สพจ.ภูเก็ต
241 นางสาวนิพัทธา  รองเดช สพจ.ตรัง
242 นางจามจุรี  ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ สพจ.ประจวบคีรีขันธ์
243 นางสิริพร  อบเชย สพจ.ตาก
244 นางรัตนาวดี  ครุยทอง สพจ.นนทบุรี
245 นายศวัส  ศรียะ สพจ.เชียงใหม่
246 นายบัณฑูรย์  ภวสุริยกุล สพจ.สุรินทร์
247 นางลัดดา  สุมาวงศ์ สพจ.พิจิตร
248 นางสาวลัดดา  ดอกไม้หอม สพจ.สุพรรณบุรี
249 นางสาวญาดาภา  หอมหวล สพจ.อุบลราชธานี
250 นายจิรบูลย์  จันปุ่ม สพจ.ประจวบคีรีขันธ์
251 นางสาวนิตยา  พลขีดขีน สพจ.ร้อยเอ็ด
252 นางสาววิรินทร์ญา  โชติพัฒนสินชัย สพจ.สุราษฎร์ธานี
253 นางประพิมพา  วัฒนา สพจ.เชียงราย

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)