การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) และตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วย

>>หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) และตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วย

>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)