หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 1449 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 1449 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

08 กรกฎาคม 2562 /

16:17 น. /

ดาวน์โหลด

การสำรวจรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การสำรวจรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 กรกฎาคม 2562 /

16:12 น. /

ดาวน์โหลด