ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผู้สนใจส่งใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ 15 พ.ย.2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผู้สนใจส่งใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ 15 พ.ย.2561

12 พฤศจิกายน 2561 /

10:29 น. /

ดาวน์โหลด