การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ (สำรอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ (สำรอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)

05 ตุลาคม 2560 /

16:42 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ

03 ตุลาคม 2560 /

15:59 น. /

ดาวน์โหลด

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

14 กันยายน 2560 /

06:40 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

06 กันยายน 2560 /

07:08 น. /

ดาวน์โหลด

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

04 กันยายน 2560 /

10:14 น. /

ดาวน์โหลด