ขอความอนุเคราะห์บุคลากรครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บันทึกข้อมูลออนไลน์และจัดส่งภาพถ่ายเพื่อจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บันทึกข้อมูลออนไลน์และจัดส่งภาพถ่ายเพื่อจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

19 มิถุนายน 2561 /

09:50 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  กรณีข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

14 มิถุนายน 2561 /

11:31 น. /

ดาวน์โหลด