การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ลำดับที่ 434)

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ลำดับที่ 434)

08 มกราคม 2561 /

13:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวันประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวันประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

05 มกราคม 2561 /

09:32 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ลำดับที่ 431-433)

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ลำดับที่ 431-433)

03 มกราคม 2561 /

12:32 น. /

ดาวน์โหลด