ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น อำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น อำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)

09 สิงหาคม 2561 /

15:34 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ (จพ.ธุรการ ลำดับที่ 1-12, จพ.การเงินฯ ลำดับที่ 1-6)

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการ (จพ.ธุรการ ลำดับที่ 1-12, จพ.การเงินฯ ลำดับที่ 1-6)

06 สิงหาคม 2561 /

09:52 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม) (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 14-15 และสำรองลำดับที่ 16, ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 5)

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม) (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 14-15 และสำรองลำดับที่ 16, ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 5)

09 กรกฎาคม 2561 /

10:01 น. /

ดาวน์โหลด