ซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการปรับปรุงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้สูงขึ้นจากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ

ซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการปรับปรุงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้สูงขึ้นจากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ

18 มีนาคม 2563 /

14:47 น. /

ดาวน์โหลด