การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 44 นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ)

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 44 นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ)

12 กันยายน 2562 /

09:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น อำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น อำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)

09 กันยายน 2562 /

15:34 น. /

ดาวน์โหลด

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง. ลำดับที่ 26-29, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. ลำดับที่ 28-29)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง. ลำดับที่ 26-29, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. ลำดับที่ 28-29)

06 กันยายน 2562 /

14:32 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 43 นางสาวหทัยรัตน์ แสงรักษาทรัพย์)

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 43 นางสาวหทัยรัตน์ แสงรักษาทรัพย์)

06 กันยายน 2562 /

13:41 น. /

ดาวน์โหลด

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ให้รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน (การแต่งกายชุดข้าราชการกากีคอพับ แขนยาว)

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ให้รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน (การแต่งกายชุดข้าราชการกากีคอพับ แขนยาว)

29 สิงหาคม 2562 /

12:47 น. /

ไม่มีไฟล์