การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คส.ที่ 439/2561 ลว. 18 พ.ค. 61)

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คส.ที่ 439/2561 ลว. 18 พ.ค. 61)

18 พฤษภาคม 2561 /

11:29 น. /

ดาวน์โหลด