การแต่งตั้งย้ายข้าราชการ ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และประเภททั่วไป (คส.ที่ 1019-1022/2560 ลว. 27 ธ.ค. 60)

การแต่งตั้งย้ายข้าราชการ ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และประเภททั่วไป (คส.ที่ 1019-1022/2560 ลว. 27 ธ.ค. 60)

27 ธันวาคม 2560 /

18:31 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดี/ผอ.สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ผอ.สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) และผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  (คส.ที่ 849/2560 ลว. 22 พ.ย. 60)

คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิบดี/ผอ.สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ผอ.สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) และผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (คส.ที่ 849/2560 ลว. 22 พ.ย. 60)

23 พฤศจิกายน 2560 /

11:26 น. /

ดาวน์โหลด