แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (คส.พช. ที่ 1162-1163 ลว. 19 พ.ย.61)

แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้รักษาการในตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (คส.พช. ที่ 1162-1163 ลว. 19 พ.ย.61)

19 พฤศจิกายน 2561 /

14:42 น. /

ดาวน์โหลด

การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (คส.พช. ที่ 1073-1075/2561 ลว. 29 ต.ค.61)

การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (คส.พช. ที่ 1073-1075/2561 ลว. 29 ต.ค.61)

16 พฤศจิกายน 2561 /

16:30 น. /

ดาวน์โหลด