ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน

09 สิงหาคม 2560 /

10:32 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

14 กรกฎาคม 2560 /

07:29 น. /

ดาวน์โหลด