การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2560

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2560

29 กันยายน 2560 /

07:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

06 กันยายน 2560 /

07:08 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2560

04 กันยายน 2560 /

11:01 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประเภทอำนวยการ ระดับสูง

28 สิงหาคม 2560 /

10:21 น. /

ดาวน์โหลด