ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวันประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดวันประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

05 มกราคม 2561 /

09:32 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน

28 ธันวาคม 2560 /

10:32 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

07 ธันวาคม 2560 /

18:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

24 พฤศจิกายน 2560 /

12:00 น. /

ดาวน์โหลด