ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  กรณีข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

14 มิถุนายน 2561 /

11:31 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่ง       ประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้      กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

11 พฤษภาคม 2561 /

16:45 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30 เมษายน 2561 /

16:28 น. /

ดาวน์โหลด