ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

23 มีนาคม 2561 /

13:25 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561 /

16:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น อำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น อำนวยการระดับสูง อำนวยการระดับต้น วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

11:39 น. /

ดาวน์โหลด