บุคลากรและหมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นายสมภพ หิรัญศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6168
นางสาวจิตราภร งามสิทธิ์  – 02-141-6167
นางสาวพัชนีพร ศิริ  – 02-141-6390
นายชัชชัย กล่อมเกลา  – 02-141-3058
นางสาววรรณภา ชมกรด  – 02-141-6179

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นายเฉลิมพงษ์ หัตถา หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6169
นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี  – 02-141-6194
นายสุขุม ธรรมประทีป  – 02-141-6192
นายสามภพ ศิริจันทรางกูร  – 02-141-6198
นายชลิต นพรัตน์  – 02-141-6204

กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นายปราโมทย์ ฉายศรี หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6181
นางสุภาวดี สุขคำ
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง
 02-141-6173
นายกิตติศักดิ์ แก้วบันดิษฐ์
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 • การสรรหาพนักงานราชการ
 • การคัดเลือกข้าราชการเข้าหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (นบพ.)
02-141-6174
นายธนภัทร เป้งทอง
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
02-141-6379
นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี
 •  การจัดทำตัวชี้วัดผู้บริหาร
02-1416180
นายพิเศษ นันต๊ะหม่น
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภท ระดับชำนาญการ
 • การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
  ของตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 • การคักเลือกบุคคลให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
02-141-6200
นายกฤษดาพงษ์ ศรีเข้ม
 • การคัดเลือกข้าราการเข้ารับการอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก
 • การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 • การคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล
02-141-6384
นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะ
 • การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานกรณีที่สอบแข่งขันได้
 • การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 • การคัดเลือกคนพิการเข้ารับราชการ
 02-141-2675

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6171
นางสาวลัดดาวัลย์ วุ่นบำรุง
 • แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร,อำนวยการ
 • แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  ระดับชำนาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ
 • จัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงานบุคคล
02-141-6177
นางสาวนันทวัน กังวาลวงศ์
 • งานวิชาการ ฝึกอบรม/ประชุม/สัมนา/ipa
  และงานตามคำรับรองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • งานเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
02-141-6196
นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
 • บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  และระดับปฏิบัติการ
 • บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการประเภททั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนทุน/ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
02-141-6176
นายธีรวรรณ วังใน
 • การโอนข้าราชกา
 • การบรรจุกลับ/ลาออกของข้าราชการ
 • ให้ข้าราชการช่วยราชการนอกสังกัด
 • ควบคุมระบบ HR E-service (ขอโอน)
02-141-6378
นางสาวเพชรชมพู เสวตสมบูรณ์
 • การแก้ไขบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (จ.18)
 • การเปลี่ยนสายงานข้าราชการจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
 • การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
02-141-6175

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นายสริห์ หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6172
นายบุญเลิศ สายทอง
 • เงินเดือนข้าราชการ
 • งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
  ความดีความชอบ
 • งานถือจ่ายบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 • การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
02-141-6187
นายสุรวุฒิ เพ็ชรมนต์
 • ทะเบียนประวัติ ก.พ.7
 • การลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • เวลาราชการทวีคูณของข้าราชการและลูกจ้าง
02-141-6183
นางสมใจ คมกริส
 • หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล
 • กบข. กสจ.
 • การเบิกจ่ายตรง สวัสดิ์การรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง
 • บัตรข้าราชการ ลูกจ้าง
 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
02-141-6182
นางสาวศิริรัตน์ โลหะประภากุล
 • การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 • ลูกจ้างได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ
 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว
 • พนักงานราชการได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว
02-141-6188
นายณัฐภัทร ไชยขันธ์
 • สืบค้น แก้ไขเปลี่ยนแปลง ก.พ. 7
02-141-6184
นางสาวกาญจนวดี แซ่อื้อ
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  และเหรียญจักรพรรดิมาลา
 • การขอพระราชทานเพลิงศพ
02-141-6185
นายปริยภพ สมจันทร์
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
02-141-6413
นางสาวธิติมา รักวงษ์
 • การประกาศเกียรติคุณข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น/สร้างสรรค์/ซื่อสัตย์
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ก.พ. (ครุฑทองคำ)
 • การประกาศเกียรติคุณข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ที่มีอายุครบ 25 ปีบริบรูณ์
 • การประกาศเกียรติคุณข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ที่ครบเกษียณอายุราชการ
 • การคัดเลือกเพชรน้ำเอกในวงราชการ
 • การคัดเลือกข้าราชการที่เป็นศิษย์เก่าสถาบันต่างๆ
02-141-6191
นายกวี สิทธิชัย
 • ระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
 • พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
02-141-6190

กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6170
นางวราพรรณ บุญวัฒน์  – 02-141-6203
นายอเนชา พรหมมา  – 02-141-6197
นายธิติมา รักวงศ์  – 02-141-6193
นายสุภารี บุญนฤธี  – 02-141-6201
(Visited 5 times, 1 visits today)