ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ กับกองการเจ้าหน้าที่

  • คำสั่งกองการเจ้าหน้าที่ที่ 8/2557 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบการรับร้องเรียน
  • ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557  เรื่อง ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกองการเจ้าหน้าที่
  • ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน
  • แบบร้องเรียน

ดาวน์โหลด

(Visited 3 times, 1 visits today)