ลูกจ้างประจำ

รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

ตัวอย่างคำสั่ง

ตัวอย่างคำสั่ง

ตัวอย่างแนบท้ายคส.ที่ถูกต้อง

ตัวอย่างบัญชีแจ้งผลการพิจารณา

แบบเลื่อนเงินเดือน

ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน

แบบ 1 ,2 ลูกจ้าง

แบบ1, แบบ2 ข้าราชการ

แบบ3 ลูกจ้าง

แบบสรุปคะแนนประเมิน

ถามตอบ ว.12 เรื่องการช่วยราชการ

แบบประเมินลูกจ้าง

ว.12 ปี2555 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน

หนังสือกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

หนังสือสั่งการส่วนกลาง

หนังสือสั่งการส่วนภูมิภาค

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนส่วนกลาง

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนส่วนภูมิภาค

มอบอำนาจ ผวจ ตามคำสั่ง 171/2548 เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

เปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ.เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15

ว 47 ลว 29 พค 2558 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ว 337 ลว 31 สค 2559 บัญขีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

(Visited 1 times, 1 visits today)