ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

icon-download2 แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งและบล๊อกคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

icon-download2 แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

icon-download2 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

icon-download2 แบบฟอร์มคำร้องขอโอน

icon-download2 แบบฟอร์มคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ

icon-download2 บัญชีรายชื่อผุ้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (แบบ ฐน ๒)

icon-download2 หนังสือมอบอำนาจ รับเหรียญจักรพรรดิมาลา

icon-download2 แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย

icon-download2 แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ

icon-download2 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

icon-download2 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ทำขึ้นใหม่)

icon-download2 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

icon-download2 แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลกรม (DPIS)

icon-download2 แบบฟอร์มประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

icon-download2 แบบฟอร์มประวัติข้อมูลบุคคล (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่)

icon-download2 แบบฟอร์มประวัติข้อมูลบุคคล (สำหรับข้าราชการที่รับโอน)

icon-download2 แบบฟอร์มประวัติข้อมูลบุคคล (สำหรับพนักงานราชการ)

(Visited 1 times, 1 visits today)