ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

icon-download2 แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งและบล๊อกคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

icon-download2 แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

icon-download2 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

icon-download2 แบบฟอร์มคำร้องขอโอน

icon-download2 แบบฟอร์มคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ

icon-download2 บัญชีรายชื่อผุ้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (แบบ ฐน ๒)

icon-download2 หนังสือมอบอำนาจ รับเหรียญจักรพรรดิมาลา

icon-download2 แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)