ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

icon-download2 แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งและบล๊อกคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

icon-download2 แบบฟอร์มตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือน

icon-download2 แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

icon-download2 แบบฟอร์มการจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลเพื่อผ่านเข้า-ออกบริเวณกระทรวงมหาดไทย

icon-download2 แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย

icon-download2 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

icon-download2 แบบฟอร์มคำร้องขอโอน

icon-download2 แบบฟอร์มคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ

icon-download2 แบบฟอร์มหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (เฉพาะข้าราชการบำนาญ)

icon-download2 แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ

icon-download2 แบบฟอร์มรายงานบำเหน็จความชอบประจำปี แบบ คช.3ส. (สำหรับระดับ 9-11)

icon-download2 แบบฟอร์มรายงานบำเหน็จความชอบประจำปี แบบ 3 ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ

icon-download2 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่

icon-download2 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงหักเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ ฯ

icon-download2 แบบฟอร์มคำขอเบิกค่าเช่าบ้าน

icon-download2 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

icon-download2 ดาวน์โหลด e-book เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรมการพัฒนาชุมชนและการเสริมสร้างความผาสุก

icon-download2 บัญชีรายชื่อผุ้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (แบบ ฐน ๒)

icon-download2 หนังสือมอบอำนาจ รับเหรียญจักรพรรดิมาลา

(Visited 1 times, 1 visits today)