การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ข้าราชการ

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1106 2 ปี 24 มกราคม 2562 1067
2 นพก. รุ่น 42 ลำดับ 68
3 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

-เจ้าพนักงานธุรการ

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-เจ้าพนักงานโสตฯ

-เจ้าพนักงานพัสดุ

-นายช่างโยธา

 

336

129

2

5

13

 2 ปี 30 กรกฎาคม 2564  

25

27

2

1

10


พนักงานราชการ

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 365 2 ปี 17 มิถุนายน 2563 23
2 นักทรัพยากรบุคคล 69 2 ปี 17 มิถุนายน 2563 12
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31 2 ปี 17 มิถุนายน 2563 3
4 นักจัดการงานทั่วไป  17  2 ปี  17 มิถุนายน 2563 1

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

Book-Blueการขึ้นบัญชีการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Book-Blue การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)