การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 2 ปี 27 มกราคม 2561 6
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 6 2 ปี 21 เมษายน 2561 6
3 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 2 ปี 14 กรกฎาคม 2561 1
4 นายช่างโยธา 4 2 ปี 27 มกราคม 2561 2
5 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1106 2 ปี 24 มกราคม 2562 884
6 นพก. รุ่น 41 ลำดับ 17

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

Book-Blue การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

Book-Blue การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)