โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กรมการพัฒนาชุมชน

คำชี้แจงเกี่ยวกับรหัสผ่าน

เนื่องจากการใช้รหัสผ่านเดิมไม่ปลอดภัยง่ายต่อการคาดเดา ทำให้ข้อมูลไม่ปลอดภัย ซึ่งระบบบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว หากท่านเข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากรหัสผ่านผิดพลาด ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-6413

การตรวจสอบข้อมูลบุุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)