โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กรมการพัฒนาชุมชน

โปรดศึกษา คู่มือการตรวจสอบและรายงานผลให้ละเอียดก่อนเข้าใช้งาน คลิกดาว์นโหลด

ขณะนี้ระบบปิดการใช้งาน Username เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จะเปิดให้บริการ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หากท่านต้องการใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ระดับจังหวัด ในสังกัดของท่าน (ฝ่ายอำนวยการ)

 

 


ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (รอบการประเมินที่ 1)


 

(Visited 1 times, 1 visits today)