โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กรมการพัฒนาชุมชน

 คำชี้แจงเกี่ยวกับรหัสผ่าน

เนื่องจากการใช้รหัสผ่านเดิมไม่ปลอดภัยง่ายต่อการคาดเดา ทำให้ข้อมูลไม่ปลอดภัย ซึ่งระบบกำหนดให้เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว (ประมาณ เดือนตุลาคม 2560) หากท่านเข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-6413

** สำหรับชื่อผู้ใช้ข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลง และข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้าระบบครั้งแรก หรือผู้ที่ยังไม่ได้เข้าระบบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ระบบยังคงให้ใช้รหัสผ่านเดิมอยู่ ซึ่งจะเข้าระบบได้ แต่ระบบจะกำหนดให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โปรดจดจำรหัสผ่านใหม่ของท่านเพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป

 การตรวจสอบข้อมูลบุุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)