รายงานตัวเพื่อแสดงตนเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

รายงานตัวเพื่อแสดงตนเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้านักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)