โครงการพัฒนาทักษะพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1/2560

โครงการพัฒนาทักษะพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง บรรยายในหัวข้อ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงของกรมการพัฒนาชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1/2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
บรรยายให้ความรู้แก่พัฒนาการอำเภอที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1/2560
ในหัวข้อ เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมฯ พฺ.ศ 2560- 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)