การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal)

   ระบบโปรแกรมปะเมินผลการปฏิบัติราชการ (ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่)  สำหรับใช้ประเมินฯ ตั้งแต่รอบประเมินที่ 2/2561 เป็นต้นไป  

  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่                                   

 ระบบโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เดิม)  สำหรับดูผลประเมินฯ ย้อนหลังเท่านั้น 

 

 

   คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่

 

  รายงานสถานะขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

   ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด

 

     หนังสือสั่งการ

 

    ระเบียบ/กฎหมาย

 ข้อมูลติดต่อกลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

  1. นายสริห์ หอมหวล             หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ     โทร. 02-141-6172
  2. นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                      โทร. 02-141-6188

(Visited 1 times, 1 visits today)