การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal)

   ระบบโปรแกรมปะเมินผลการปฏิบัติราชการ (ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่)  สำหรับใช้ประเมินฯ ตั้งแต่รอบประเมินที่ 2/2561 เป็นต้นไป  

  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่                                   

 ระบบโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เดิม)  สำหรับดูผลประเมินฯ ย้อนหลังเท่านั้น 

 

 

   คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่

 

  รายงานสถานะขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

   ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด

 

     หนังสือสั่งการ

 

    ระเบียบ/กฎหมาย

 

 ข้อมูลติดต่อกลุ่มงานสรรหาและประเมินผล

  1. นายปราโมทย์ ฉายศรี        หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและประเมินผล     โทร. 02-141-6181
  2. นายธนภัทร เป้งทอง          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ               โทร. 02-141-6379
  3. นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                 โทร. 02-141-6180

(Visited 1 times, 1 visits today)